Live
59RyanSavage11RyanSavage2WASD Domke5WASD Domke357WASD Domke5WASD Domke2ZEN Overflow3ZEN Overflow156Flip7Flip0WASD Domke5WASD Domke251WASD Domke5WASD Domke2Gear8Gear047Gear8Gear2WeeWee [owes 5]20WeeWee [owes 5]048WASD Domke5WASD Domke2KerBlaster6KerBlaster041WeeWee [owes 5]20WeeWee [owes 5]2Sprout15Sprout142KerBlaster6KerBlaster2EverJ24EverJ035Sprout15Sprout2CoolTrainerSean12CoolTrainerSean036TheBoxGhost10TheBoxGhost1WeeWee [owes 5]20WeeWee [owes 5]237RisingPhoenix19RisingPhoenix0EverJ24EverJ238KerBlaster6KerBlaster2Magician17Magician018Greg28Greg0CoolTrainerSean12CoolTrainerSean217ScrapMetal29ScrapMetal0WeeWee [owes 5]20WeeWee [owes 5]216Birzo25Birzo1EverJ24EverJ260PudgyPanda1PudgyPanda3WASD Domke5WASD Domke158PudgyPanda1PudgyPanda3RyanSavage11RyanSavage054Flip7Flip0RyanSavage11RyanSavage253PudgyPanda1PudgyPanda2ZEN ADVANCED4ZEN ADVANCED046ZEN Overflow3ZEN Overflow0RyanSavage11RyanSavage245TheAsainOne2TheAsainOne0Flip7Flip244ZEN ADVANCED4ZEN ADVANCED2WASD Domke5WASD Domke043PudgyPanda1PudgyPanda2Gear8Gear030KerBlaster6KerBlaster0RyanSavage11RyanSavage229ZEN Overflow3ZEN Overflow2RisingPhoenix19RisingPhoenix028Flip7Flip2TheBoxGhost10TheBoxGhost027TheAsainOne2TheAsainOne2Sprout15Sprout026WASD Domke5WASD Domke2Enigma21Enigma025ZEN ADVANCED4ZEN ADVANCED2Migi13Migi024Gear8Gear2JorDank9JorDank023PudgyPanda1PudgyPanda2Drcraig16Drcraig015RyanSavage11RyanSavage2Trinity22Trinity014KerBlaster6KerBlaster2LoadOfLaundry27LoadOfLaundry013Blink14Blink1RisingPhoenix19RisingPhoenix212ZEN Overflow3ZEN Overflow2Ray30Ray011TheBoxGhost10TheBoxGhost2ANGL23ANGL010Flip7Flip2Coyle26Coyle09Sprout15Sprout2Dylan18Dylan08TheAsainOne2TheAsainOne2MacLeod31MacLeod07CoolTrainerSean12CoolTrainerSean1Enigma21Enigma26WASD Domke5WASD Domke2Greg28Greg05Migi13Migi2WeeWee [owes 5]20WeeWee [owes 5]04ZEN ADVANCED4ZEN ADVANCED2ScrapMetal29ScrapMetal03JorDank9JorDank2EverJ24EverJ02Gear8Gear2Birzo25Birzo01Drcraig16Drcraig2Magician17Magician0Round 1Round 2Round 3Round 4SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3Losers Round 4Losers Round 5Losers Round 6Losers Round 7Losers Round 8
RyanSavage
WASD Domke
WASD Domke
ZEN Overflow
ZEN ADVANCED
ZEN Overflow
Flip
WASD Domke
ZEN Overflow
TheAsainOne
WASD Domke
Gear
TheAsainOne
JorDank
ZEN Overflow
Migi
Gear
WeeWee [owes 5]
WASD Domke
KerBlaster
JorDank
Drcraig
MacLeod
Migi
WeeWee [owes 5]
Sprout
KerBlaster
EverJ
Drcraig
Trinity
JorDank
Ray
Migi
Coyle
Enigma
MacLeod
Sprout
CoolTrainerSean
TheBoxGhost
WeeWee [owes 5]
RisingPhoenix
EverJ
KerBlaster
Magician
LoadOfLaundry
Trinity
Ray
Blink
Coyle
ANGL
MacLeod
Dylan
Greg
CoolTrainerSean
ScrapMetal
WeeWee [owes 5]
Birzo
EverJ
PudgyPanda
WASD Domke
PudgyPanda
RyanSavage
Flip
RyanSavage
PudgyPanda
ZEN ADVANCED
ZEN Overflow
RyanSavage
TheAsainOne
Flip
ZEN ADVANCED
WASD Domke
PudgyPanda
Gear
KerBlaster
RyanSavage
ZEN Overflow
RisingPhoenix
Flip
TheBoxGhost
TheAsainOne
Sprout
WASD Domke
Enigma
ZEN ADVANCED
Migi
Gear
JorDank
PudgyPanda
Drcraig
RyanSavage
Trinity
KerBlaster
LoadOfLaundry
Blink
RisingPhoenix
ZEN Overflow
Ray
TheBoxGhost
ANGL
Flip
Coyle
Sprout
Dylan
TheAsainOne
MacLeod
CoolTrainerSean
Enigma
WASD Domke
Greg
Migi
WeeWee [owes 5]
ZEN ADVANCED
ScrapMetal
JorDank
EverJ
Gear
Birzo
Drcraig
Magician